Klachtenregeling

FBBK verleent diensten aan cliënten op het gebied van Financieel Beheer, Beschermingsbewindvoering en Mentorschap. FBBK voert de werkzaamheden in het kader van deze dienstverlening zorgvuldig en overeenkomstig wet- en regelgeving en de richtlijnen van de rechtbank uit.

Ondanks de beoogde zorgvuldige manier van werken kunnen zich tekortkomingen voordoen. FBBK vindt het belangrijk tekortkomingen waar mogelijk te herstellen en/of herhaling te voorkomen.

Zodoende wil FBBK klachten zorgvuldig beluisteren en behandelen. Het goed beluisteren en behandelen van klachten kan onvrede oplossen en kan ook bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van dienstverlening van FBBK. Het bestuur van Stichting FBBK zal jaarlijks geregistreerde klachten, behandeling en uitkomsten en mogelijke verbetering van de gehanteerde werkwijzen evalueren.

Bekijk hier de klachtenregeling en het klachtenformulier:

Klachtenregeling in eenvoudige taal met pictogrammen

Van oudsher verricht FBBK haar werkzaamheden voornamelijk voor cliënten met een verstandelijke beperking. Om die reden is deze klachtenregeling ook in een versie met pictogrammen en voor de doelgroep begrijpelijke tekst beschikbaar.

De cliënten van FBBK bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Zij hebben een ander nodig om hun belangen te behartigen. Dit betekent ook dat het voor hen over het algemeen niet eenvoudig is om hun onvrede te bespreken en een klacht in te dienen.

De bedoeling is daarom zo min mogelijk drempels op te werpen voor het uiten van een klacht door de cliënt en voor degenen om hen heen die namens hen een klacht kunnen indienen. Bij de intake procedure wordt de klachtenregeling toegelicht.

Bekijk hier de klachtenregeling en het klachtenformulier: